Home » ระบบโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส

ระบบโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส

  1. ระบบโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส
  2. วิทยาเขต
  3. ภาพรวม
  4. พันธกิจ, วิสัยทัศน์
  5. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส บางนา
  6. โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สาขาอ่อนนุช
  7. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส ทองหล่อ

ยุคปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น การจัดการศึกษาในระบบนานาชาติจึงต้องจัดการศึกษาให้มีการสมดุล การสอนไม่เป็นเพียงแต่การปฏิบัติตามหน้าที่แต่ยังดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนไปพร้อมๆกัน ทั้งนี้ในการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กต้องมีการสะสมประสบการณ์ที่ดี โรงเรียนมีความเชื่อมั่นว่านักเรียนแต่ละคนมีความโดดเด่น ที่แตกต่างกัน โรงเรียนจึงมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่หลากหลาย ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้ที่จะเคารพตนเองและผู้อื่น เปิดใจยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตน โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย กระตุ้นให้ผู้เรียนซาบซึ้งในวัฒนธรรมของตน มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการช่วยให้พวกเขาได้พัฒนาทัศนคติและทักษะที่จำเป็น เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจและประสบความสำเร็จในอนาคต

Reading Month Bangna Campus photo 2

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

ในปีพ.ศ. 2541 โรงเรียนนานาชาติอนุบาลเวลล์ส (เดิมชื่อว่าอนุบาลเอเวอเคฟเวอร์) เปิดรับนักเรียนอนุบาล ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ซอย 47 (พร้อมพงศ์) ในปีพ.ศ. 2544 – 2545 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส ที่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทซอย 47 ได้ทำการปิดสาขาเนื่องจากนักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้น และขนาดของโรงเรียนไม่เพียงพอ ในปี พ.ศ.2546 โรงเรียนได้ขยายสาขาใหม่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 51 ชื่อโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สาขาทองหล่อ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 5 และเพิ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีต่อมา จากนั้นนักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปีพ.ศ. 2549 โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ย้ายนักเรียนสาขาทองหล่อ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มาที่สาขาอ่อนนุช ที่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทซอย 85 – 87 อ่อนนุช และเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สาขาอ่อนนุช ได้มอบใบประกาศณียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เป็นรุ่นแรก และเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปเอเชียและประเทศออสเตรเลีย

พ.ศ. 2554 – 2555 โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ได้ขยายสาขาใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งสาขา
ในนามโรงเรียนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส สาขาบางนา ซึ่งตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ซอย 62  เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 5 ปัจจุบันมีนักเรียน 3 สาขารวมกว่า 750 คน

วิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร

โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันการรับประกันคุณภาพโรงเรียนระดับโลก Western Association of Schools and Colleges (WASC), และเป็นสมาชิกของ สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย International Schools Association of Thailand (ISAT), ที่มีการเตรียมหลักสูตรการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในระบบอเมริกัน ทั้งนี้โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ได้ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ในกลุ่มโรงเรียนนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทางโรงเรียนมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาทั้งประเภทเดี่ยว และประเภททีม อาทิเช่น บาสเกตบอลฟุตบอล วอลเล่ย์บอล แบดมินตัน ว่ายน้ำ และเทเบิลเทนนิส นอกจากนี้นักเรียนยังร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเกมหมากรุกและศิลปะการแสดงต่างๆ รวมไปถึงมีการจัดกิจกรรมการกุศลประจำปี การเยี่ยมมูลนิธิสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเป็นตัวแทนอาสาสมัครในการปลูกป่าเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึก มีความรักเอื้ออาทร สามารถถ่ายทอดต่อรุ่นหลังได้ดี

 

วิสัยทัศน์สู่ระดับสากล

เห็นได้ชัดว่าโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ส่งเสริมทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านกีฬา ด้านศิลปะ หรือการมีส่วนช่วยเหลือสังคม โรงเรียนนานาชาติเวลล์สเป็นระบบหลักสูตรการศึกษาของอเมริกันโดยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์โรงเรียนนานาชาติเวลส์คาดหวังที่จะให้นักเรียนทั้ง 3 สาขา ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าที่ดีในอนาคต
ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถเยี่ยมชมสถาบันของเราทั้ง 3 สาขา ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส มายังสถานีอ่อนนุช หรือใช้ทางด่วนมายัง 3 สาขาได้ ทางโรงเรียนพร้อมที่จะให้บริการเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการให้ข้อมูล และการนำเยี่ยมชมโรงเรียนของเรา เพียงติดต่อเรา เพื่อกำหนดนัดหมาย