Home » พันธกิจ, วิสัยทัศน์

พันธกิจ, วิสัยทัศน์

  1. ระบบโรงเรียนนานาชาติเวลส์
  2. วิทยาเขต
  3. ภาพรวม
  4. พันธกิจ, วิสัยทัศน์
  5. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส บางนา
  6. โรงเรียนนานาชาติเวลส์ สาขาอ่อนนุช
  7. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส ทองหล่
Wells International School’s first graduates: The Class of 2010

 

พันธกิจ

พันธกิจของโรงเรียนนานาชาติเวลส์ คือ การสร้างคุณภาพทางการศึกษา เตรียมความพร้อมที่หลากหลายในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผู้สอนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อนานาประเทศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต กระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองที่ดี

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส มุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล และสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมการศึกษาใหม่ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุุคคล ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

ปรัชญาของโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาติเวลส์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ปรัชญาของโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งทางร่างกายและสติปัญญาเหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต กระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นนักคิดอย่างมีหลักการและเหตุผล สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี

ทำไมต้องเป็นโรงเรียนนานาชาติเวลส์?

การศึกษาไม่ได้เป็นเพียงการแลกซื้อความรู้หรือการฝึกอบรมที่จำเป็นต่อประสบความสำเร็จในอาชีพเดียว โรงเรียนต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการศึกษาในโลกยุคปัจจุบัน โรงเรียนนานาชาติเวลส์ได้นำกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรอเมริกัน
ซึ่งทางโรงเรียนนานาชาติเวลส์มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าพูด กล้าทำ กล้าคิดในการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระและมีภาวะผู้นำ เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษา ดังต่อไปนี้

  • มีการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนานาชาติ
  • โรงเรียนมีการสนับสนุนทางวิชาการ นำการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เช่น TOEFL, SAT และ PSAT เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำได้
  • โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ ผู้สอนมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน

 

การเรียนรู้ชุมชนที่อุทิศตนเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก

บุคลากรในโรงเรียนนานาชาติเวลส์ ไม่เพียงแต่สอนทางวิชาการ ยังสอนให้นักเรียนสามารถนำความรู้มาใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคต บุคลากรและนักเรียนเห็นความสำคัญของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน การทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของโรงเรียน และมุ่งพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับชุมชนใกล้เคียง โดยมุ่งหวังให้นักเรียนแต่ละคนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้