ข่าวสารเวลส์

การติดต่อสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่ง ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วทันต่อเวลาผู้ปกครองสามารถเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน .Facebook, Twitter, และใช้ PowerSchool เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนของบุตรหลานของท่านรวมถึงการแจ้งข่าวสารอื่น ๆ ของโรงเรียน

Wells International School - Social Media

Facebook ของโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส (facebook.com/wellsschool): วัตถุประสงค์หลักของ Wells facebook เพื่อให้ทางเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นปัจจุบัน นอกจากนั้นมีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ตลอดจนรายละเอียดของกิจกรรม และรวมถึงภาพการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในขณะเดียวกันยังมีการบอกตารางกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 ท่านสามารถเยี่ยมชม Wells facebook และแสดงความคิดเห็นได้

Twitter ของโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส (twitter.com/wellsschool and @wellsschool): : เป็นการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังนั้น Twitter เป็นการแจ้งข่าวสารในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอย่างไม่คาดคิด ทางโรงเรียนมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

YouTube ของโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส (youtube.com/wellsschool): เป็นการนำเสนอผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทางคลิปวีดีโอ ซึ่งนักเรียนเป็นผู้บันทึกพร้อมนำเสนอผ่าน YouTube ด้วยตนเอง เปรียบเสมือนห้องสมุดของโรงเรียนส่วนหนึ่ง

PowerSchool ของโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส (ps.wells.ac.th): ผลิตโดยบริษัทเพียร์สัน PowerSchool เป็นบริษัทการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นระบบการให้ข้อมูลนักเรียนที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถบันทึกข้อมูลการเรียนของนักเรียน และผลการเรียนผ่านอินเทอร์ออนไลน์ ใน PowerSchool ภายหลังจากการลงทะเบียนเป็นนักเรียนของโรงเรียน ทั้งนี้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าดูผลการเรียนได้ตลอดเวลา โดยผ่านการใช้รหัสส่วนตัว

 

Comments are closed.