Home » การสมัครเข้าเรียน

การสมัครเข้าเรียน

ขอขอบพระคุณในการตอบรับเป็นอย่างดี ที่ท่านเลือกระบบการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ให้แก่บุตรหลานของท่าน บุคลากรของเวลล์สทุกท่านรู้สึกยินดีและพร้อมที่จะให้บริการท่านตลอดเวลาท่านสามารถเยี่ยมชมโรงเรียนของเราได้หากท่านมีความสนใจจะเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของครอบครัวเวลล์ส เพียงติดต่อเราเพื่อกำหนดวันนัดหมาย ทั้งนี้หากท่านสมัครเพื่อที่จะลงทะเบียนเรียนให้กับบุตรของท่านอย่างเป็นทางการแล้ว โรงเรียนนานาชาติเวลส์ขอเสนอขั้นตอนที่ท่านควรเตรียมในการสมัครเรียนของบุตรท่านมีดังต่อไปนี้ :

ขั้นตอนที่ 1: สมัครเพื่อมาเป็นสมาชิกร่วมกับโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส

นักเรียนทุกคนที่ต้องการลงทะเบียนเรียนที่โรงเรียนนานาชาติเวลส์จะต้องส่งแบบฟอร์มใบสมัคร ซึ่งสามารถสมัครเรียน ได้ มี3วิธี คือ

 • เข้ามาสมัครในโรงเรียน :มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการดูแลเยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมทั้งให้ข้อมูลในการกรอกใบสมัครลงทะเบียนเรียนของเด็กนักเรียนแต่ละบุคคล
 • สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร (DOC หรือ PDF) เมื่อเสร็จเรียบร้อยกรุณาส่งอีเมลล์หรือส่งแฟกซ์เอกสารไปที่โรงเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งที่ตรงกับระดับชั้นการศึกษาของนักเรียนที่คุณต้องการเพื่อที่จะลงทะเบียนเรียน(โปรดแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ทราบ โดยการเขียนชื่อกำกับที่เอกสารนั้นๆ )
 • สมารถสมัครออนไลน์: ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ เพื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถติดต่อกลับหาท่าน ได้

 

 

ขั้นตอนที่ 2:มีการนัดสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12
ผู้สมัครเรียนทุกคนต้องได้รับการสอบสัมภาษณ์กับทางโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ไม่ว่าจะเป็นการสอบข้อเขียน การอ่าน และการพูดเป็นการประเมินทักษะของนักเรียน เนื่องจากทางวิชาการได้วางรากฐานให้กับนักเรียนที่ตรงกลุ่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12 ซึ่งต้องดำเนินการโดยมีดังต่อไปนี้

 • DORA (Diagnostic Online Reading Assessment): คือ(การวินิจฉัยจากการประเมินการอ่านทางออนไลน์): เป็นโปรแกรมที่วัดระดับภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
 • ALEKS (Assessment and LEarning in Knowledge Spaces): คือ (การประเมินและการเรียนรู้ในขั้นพื้นฐานขั้นความรู้): โปรแกรมนี้วิเคราะห์ทักษะความรู้คณิตศาสตร์ของผู้สมัคร
 • การประเมินการเขียน
 • สัมภาษณ์รายบุคคล

ขั้นตอนที่ 3 : ส่ง เอกสาร อย่างเป็นทางการ

หากนักเรียนผ่านการทดสอบและได้รับการเป็นสมาชิกใน โรงเรียนนานาชาติเวลล์สแล้ว นักเรียนหรือ
ผู้ปกครองต้องมีการจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม ดังนี้Applicant Checklist & FAQ.

 • สำเนาพาสปอร์ต หรือบัตรแสดงตัวตนของนักเรียนและผู้ปกครอง อย่างละ 2 ชุด
 • ใบประกาศณียบัตร หรือใบรายงานการบันทึกประวัติของนักเรียนที่โรงเรียนเดิมย้อนหลัง 2 ปี ( เฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาปลาย ต้องเตรียมใบรับรองผลการเรียนที่สมบูรณ์ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเดิม )
 • ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้สมัคร
 • ต้องมีใบรับการรับรองทางการแพทย์ ณ ปัจจุบัน
 • นำภาพถ่ายของผู้ปกครองและนักเรียน (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาจากโรงเรียนเดิม(บางกรณีโรงเรียนอาจจะร้องขอเอกสารเพิ่มเติม)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ( ผู้สมัคร ไทย เท่านั้น)
 • แบบฟอร์มขอผ่อนผันการเป็นทหาร (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 4: การชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการเรียน

ก่อนที่นักเรียนจะสามารถลงทะเบียนและ ได้รับข้อมูล การเรียนและ ตารางการเรียนแต่ละวิชาจะต้อง
มีการชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมด ( ดู ค่าธรรมเนียมการเรียน สำหรับข้อมูล ปรับปรุง) :

 • ค่าธรรมเนียม การลงทะเบียน
 • ค่าเรียนซ่อมเสริม
 • ค่าเครื่องแบบ
 • ค่าเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (เฉพาะ สำหรับนักเรียน ผู้ที่ไม่สามารถที่จะเข้าสู่หลักสูตรหลักได้)
 • ค่าเรียนพิเศษภาษาที่สอง ในวันธรรมดา(ถ้ามี)
 • ค่าเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน และกิจกรรมเสริมในวันเสาร์(ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 5: การลงทะเบียน เรียน

เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนของนักเรียนแล้ว นักเรียนมีสิทธิ์ได้รับคู่มือ ตารางเรียน พร้อมกับหนังสือที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้

Join the Wells International School community and open the door to your future.